Kamu ihalelerinde istenen teknik personel sayısı arttırılmalıdır

“Onurlu ve Güvenceli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz” başlığıyla özellikle genç inşaat mühendislerinin sorunlarıyla ilgili olarak yürüttüğümüz kampanya kapsamında kamu ihalelerinde istenen teknik personel sayısının arttırılması talebini gerekçeleriyle birlikte 12 Ağustos 2020 tarihinde ilgili kamu kurumlarına yazılı olarak ilettik.


…………………………………….

Ülkemizde, yapı üretim süreçlerine inşaat mühendislerinin dâhil edilmesi ve mühendislik bilgi ve birikiminin kullanılması, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça kısıtlıdır. Bu durum ülkemiz yapı stoğunun da olası afetlere karşı güvenilirliğini oldukça tartışmalı hale getirmektedir.

Yapı üretimi aşamasında sağlıklı ve afetlere karşı güvenilir yapıların inşa edilmesinin temel koşulu; teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilebilmesi, mümkün olduğunca işin alt dallarına göre teknik elemanların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ve bu doğrultuda bir istihdam sağlanmasıdır. Her türlü yapının inşası aşamasında işin alt dallarına yönelik inşaat mühendisi çalıştırılması, inşa sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesinin yanı sıra, o yapının kullanılmaya başladığı andan itibaren işletme kolaylığı ve konforu için de gereklidir.

Aynı zamanda yapı üretim sürecinin etüt, projelendirme, denetim, kalite kontrolü, iş yönetimi vb. her aşamasında bulunması gereken inşaat mühendislerinde, işsizlik %20’lere yaklaşmış, genç İnşaat Mühendislerinde bu oran %45’i bulmuştur.

Ülkemizdeki inşaat yatırımlarının öncüsü olan kamu kurumlarının; planlama, proje, müşavirlik ve taahhüt hizmetleri için yaptığı ihaleler mühendislik hizmetleri açısından güçlendirilmelidir. Hazırlanan ihale şartnamelerinde teknik personel talep ederken, proje müdürü / şantiye şefinin yanı sıra işin bütün uzmanlık alt dallarına yönelik olarak da teknik eleman talep edilmesi; hem ülkemizdeki yapılaşmanın güvenliği ve kamu yararı hem de genç inşaat mühendislerinin istihdam edilebilmesi açısından son derece önemlidir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Eylem ULUTAŞ AYATAR
İMO İzmir Şubesi
Şube Başkanı

Dağıtım:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Belediyeler (Büyükşehir ve İlçe)
Serbest Bölge Müdürlükleri
Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
Karayolları Bölge Müdürlükleri
DSİ Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlükleri
İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlükleri
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri
TCDD Bölge Müdürlükleri