TMMOB’nin belirlediği asgari ücret uygulanmalıdır

“Onurlu ve Güvenceli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz” başlığıyla yürüttüğümüz kampanya kapsamında “TMMOB’nin belirlediği asgari ücretin uygulanması” talebimizi 20 Ağustos 2020 tarihinde SGK İzmir İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak ilettik.


AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik kriz, inşaat sektörün yapısal sorunları ve Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı yeni güçlükler her yıl yaklaşık 10 bin yeni mezun meslektaşımızın işgücüne katıldığı inşaat sektöründe mühendislerin ücret ve çalışma koşulları üzerindeki baskıyı giderek artırmaktadır. Özellikle genç meslektaşlarımız sektörde kronikleşmiş işsizlik karşısında gayrı insani şartlarda ve düşük ücretlerle çalışmayı kabul etmek zorunda kalmaktadır. Tüm bu olumsuz koşullar arasında meslek hayatına yeni atılan İnşaat Mühendislerinin sigortasız çalıştırılması veya sigorta primlerinin eksik bildirilmesi sık rastlanır bir durum haline gelmiştir. Sosyal güvence meslek ve sektör ayrımı olmaksızın toplumun tüm bireylerini kapsaması gereken temel bir haktır. Teknolojinin de etkisiyle üretim koşullarının hızla değiştiği, işsizliğin arttığı, ortalama insan ömrünün giderek uzadığı günümüz koşullarında kapsayıcı sosyal güvence ve sosyal güvenlik sistemleri toplum sağlığı ve hatta kamu güvenliği açısından önem kazanmaktadır. İnşaat Mühendislerinin kayıt dışı istihdamı onların sosyal hakları ve emeklilik şartları bakımından telafi edilemez zararlar doğurmasının yanı sıra kamu kaynaklarının sosyal sigorta primi ve vergi gelirleri açısından zaafa uğratılması da ülkemiz sosyal güvenlik sisteminin, dolayısıyla ulusal ekonomimizin aleyhine bir gelişmedir.  

31 Temmuz 2012’de T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında benzer sorunların bir ölçüde önüne geçmek üzere bir iş birliği protokolü imzalanmış, 9 Haziran 2017 tarihinde kurumunuz tarafından tek taraflı olarak feshedilene kadar başarıyla uygulanmıştır.

Protokolün feshi sonrasında, bugün üyemiz olan yaklaşık 123.000 İnşaat Mühendisi ve özellikle genç meslektaşlarımız denetimsiz piyasa koşullarında, işverenler karşısında savunmasız bırakılmıştır. Açıklamalarımız ve gerekçelerimiz dikkate alınarak, gerekli yasal düzenlemelerin yapılıp, ilgili diğer kurumların da yardımı ve meslek kuruluşumuzun iş birliğiyle İnşaat Mühendislerinin kayıt dışı istihdamı engellenmelidir. TMMOB’un 2020 yılı için belirlediği asgari mühendislik ücreti brüt 5.000 TL’dir. Bu ücretin uygulanmasını, İnşaat Mühendislerinin meslek kodlarının ve sigorta prim beyanlarının gerçeğe uygunluğunun denetlenmesini, meslektaşlarımızın bugün veya gelecekte uğrayacakları hak kayıplarının giderilmesi konularında gerekli tedbirlerin alınmalısını talep ediyoruz.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Eylem ULUTAŞ AYATAR
Şube Başkanı