Yapı Denetimde çalışan İnşaat Mühendislerinin ücret ve çalışma şartları iyileştirilmelidir

“Onurlu ve Güvenceli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz” başlığıyla özellikle genç inşaat mühendislerinin sorunlarıyla ilgili olarak yürüttüğümüz kampanya kapsamında ilk olarak Yapı Denetimde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgili görüş ve taleplerimizi 10 Ağustos 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Şubemiz kapsamındaki Belediyelere birer yazıyla ilettik.


……………………………………..

Resmi Gazete’de yayınlanan 29.12.2018 Tarih ve 30640 sayılı ‘Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’ ile yapı denetim kuruluşları ile müteahhitler arasındaki pazarlık usulü ticari bağ koparılmış olmasına rağmen, yapı denetim firmalarında çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının güvence altına alınmasını sağlayacak herhangi bir çalışma yapılmamış, TMMOB’nin meslektaşlarımızın emek ve sorumluluklarını dikkate alarak belirlediği mühendislik asgari ücretinden çok daha düşük ücretlerle çalıştırılmasına ve meslektaşlarımızın tam zamanlı faaliyet göstermelerine rağmen ayda 2-3 gün sigortalı gösterilerek çalıştırılmasına engel olunmamıştır.

Bununla birlikte yapı denetim çalışanlarının, yapı denetim sektörünün yanı sıra yine inşaat alanında faaliyet gösteren farklı firmalarda çalışması, birden fazla firmada sigortalı olarak görünmesi; diğer bir ifadeyle yapı denetim sektöründe yer alan bazı kişilerin fiziki olarak işin başında bulunmamasına rağmen “imzacılık” olarak tabir edilen yol ile kâğıt üzerinde imzalarını kullanması yoğunlukla şikâyetlere konu olmaktadır.

Bu doğrultuda yukarıda aktarılan durumların aşağıda yer alan ilgili kanun maddelerine de aykırı olduğu açıktır:

a-) Yapı Denetim Kanununun 16. Maddesinde yer alan “(9) Yapı denetim kuruluşunda çalışan kontrol ve yardımcı kontrol elemanları, bu görevi sürdürdükleri süre içinde, başkaca mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunamazlar. Denetçi mimar ve denetçi mühendisler için Kanunda öngörülen hüküm ve yükümlülükler, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları için de geçerlidir.” hükmü ile;

b-) Yapı Denetim Kanunu 8. Maddesi (h) fıkrasında yer alan “Yapı denetim kuruluşunda ortak veya görevli iken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunan veya laboratuvarlarda ortak olan veya görev alan yapı denetimi kuruluşunun ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile diğer teknik elemanlarına İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 10.000 Türk lirası idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca, yapı denetim firmasında çalışan meslektaşlarımızın başkaca mesleki ve inşaat işleriyle ilgili bir alanda çalışmaları mümkün değildir.

Yukarıda bahsi geçen kanun hükümlerine aykırı olarak, yapı denetim firmalarının yanı sıra aynı anda yine inşaat iş kolunda görev yapan personelin tespitinin yapılması adına SGK hizmet dökümlerinin incelenmesi, yapı denetim sektöründe tam zamanlı olarak faaliyet gösteren meslektaşlarımızın sigorta primlerinin yine tam zamanlı olarak yatırılmasının sağlanması ve özlük haklarının güvence altına alınması hususunda;

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Dağıtım:
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü
Belediyeler